O nás / About

For English scroll below

---

Diera do Sveta je kultúrne centrum a špecializované kníhkupectvo v Liptovskom Mikuláši, ktoré v roku 2014 založili a otvorili Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš a Helena Hajková. Cieľom priestoru je vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umožňovať verejné stretávanie, kolektívne neformálne vzdelávanie a spoločenskú kultiváciu. Diera do sveta je tiež miestom, v ktorom súčasné umenie a kultúra majú v interakcii s divákmi a diváčkami vytvárať hodnoty, ktoré sú alternatívou k dominantným spoločenským naratívom a usporiadaniu.

Organizácia a dramaturgické zameranie Diery do sveta je postavené na niekoľkých kľúčových ideových princípoch. Medzi ne patria feminizmus, rodová rovnosť, ekologickosť, ne-hierarchickosť a spoločensko-kultúrna angažovanosť. Dramaturgickou ambíciou kultúrneho centra je prinášať rozličné umelecko-kultúrne formáty, ktoré kriticky reagujú na súčasné urgentné problémy a krízy a zároveň majú emancipačný potenciál. Kolektív Diery do sveta verí v potrebu sociálnej spravodlivosti, medziľudskej solidarity, egalitárnosť a v silu kolektívnej organizácie.

Veríme tiež, že práve kultúra a umenie sú jednými z mnohých nástrojov, ktoré môžu narúšať hierarchické a mocenské spoločenské štruktúry a prispievať tak k odstraňovaniu sociálnych nerovností. Sme presvedčení/é, že práve umenie a kultúra môžu ponúkať nástroje a spôsoby, ako nie len zažívať seba samých inak, ale aj ako hľadať nové formy kolektívnej imaginácie a spoločenského organizovania sa. V umení a kultúre hľadáme vymedzenie voči dominantných diskurzom a praktikám, ktoré sú založené na vykorisťovaní a marginalizácii.

Naším cieľom je byť výlučný v kvalite, avšak nevylučovať nikoho. 

 

KNÍHKUPECTVO

Súčasťou kultúrneho centra je tiež špecializované kníhkupectvo, ktorého výber je zameraný na nekomerčné tituly, nezávislých vydavateľov a na knihy s vysokou estetickou kvalitou. Jeho súčasťou je aj segment kvalitnej a súčasnej detskej literatúry, ktorá na slovensku v ponuke chýba.

 

KOLEKTÍV

Jana M. Hanzelová / dramaturgia
Róbert Repka / dramaturgia
Ján Mikuš / technická koordinácia, PR, štatutárny zástupca
Barbora Bohušová / produkčná, grafička, komunikácia
Šimon Chovan / grafik
Adrián Kriška / social media, PR
Valéria Franklinová / prevádzkarka
Polla Stankovianska / prevádzkarka
Nina Rossová / fotografka
Ján Humaj, fotograf
Petiar Peter Ľachký / správca webu
Stanislav Štofčík / zvukový majster
Na materskej dovolenke: Alica P. Antašová, Helena Hajková

 

Program kultúrneho centra Diera do sveta je podporovaný z verejných zdrojov Slovenskej republiky Fondom na podporu umenia a doplnkovou podnikateľskou činnosťou o.z. Diera do sveta, ktorou je kaviareň a špecializované kníhkupectvo.

 

KONTAKT

Programové ponuky píšte na: dieradosveta@gmail.com

Hudobné ponuky aj na robert1repka@gmail.com, Divadelné, literárne a iné na: jana.hanzelova@gmail.com

Technické a nesmierne dôležité veci: Ján Mikuš, jano.pole@gmail.com

Ponuky o árt u nás a rezervácie!! : dieradosveta@gmail.com

Komerčné ponuky prosím neposielajte, podporujeme inovatívne, umelecky prínosné a kvalitné produkcie.   

 

Občianske združenie Diera do sveta

sídlo: A.Bernoláka 42/11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 42385776

DIČ: 2024073601

niesme platcami DPH


Kultúrne centrum

(káva - knihy - galéria - árt komunity)


adresa prevádzky Kultúrneho centra:

Námestie osloboditeľov č.1, č.s.61
031 01 Liptovský Mikuláš 

Slovensko

 

Banka FIO, Číslo účtu 2500592531
IBAN SK8983300000002500592531
BIC kód/SWIFT FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie pre platby v CZK v ČR 2500592531/2010

 

 

ENGLISH

Diera do sveta is a cultural centre and a specialised bookshop based in Liptovský Mikuláš, Slovakia, founded in 2014 by Jana Mikuš Hanzelová, Ján Mikuš and Helena Hajková. The aim of the centre is to create and to provide a platform for independent, alternative and marginalised cultures as well as to enable and develop public meetings, informal education and collective cultivation. Diera do sveta also strives for interaction between the audience and contemporary arts and culture in order to generate values which pose an alternative to contemporary dominant narratives and socio-political organisation.

The organisation and the programme focus of Diera do sveta is underpinned by several key ideological principles. Among them, they are feminism, gender equality, ecology, non-hierarchy, and socio-cultural engagement. Our aim is to bring diverse artistic and cultural practices which critically address contemporary urgent issues and crises but also have an emancipatory potential. As a collective, we believe in social justice, solidarity, egalitarianism and the power of collective organisation.

We also consider arts and culture to be the practices which can subvert hierarchical power structures in society and thus contribute to the abolition of social inequalities and injustices. We are convinced that arts and culture can provide us with means and ways how not only to experience ourselves in different settings and environments but also how to generate new forms of collective imagination and social organisation. Through arts, we are seeking an opposition to the dominant discourses and practices which are based on exploitation and marginalisation.

Our mission is to be exclusive in quality while not excluding anybody.

web: www.dieradosveta.sk.

 

BOOKSHOP

A part of the cultural centre is also a specialised bookshop which offer is primarily focused on non-commercial publications, independent publishers and books with high aesthetical value. The bookshop also contains a segment of quality contemporary children’s literature which is generally absent in Slovakia.

 

DIERA’S COLLECTIVE

Jana M. Hanzelová / head-curator
Róbert Repka / head-curator
Ján Mikuš / technical coordination, communication, legal representative
Barbora Bohušová / production, communication, design & visuals
Šimon Chovan / design & visuals
Adrián Kriška / social media & communication
Valéria Franklinová / barista
Polla Stankovianska / barista
Nina Rossová / photography & video
Ján Humaj, photography
Petiar Peter Ľachký / webmaster
Stanislav Štofčík / sound technician
On maternity leave: Alica P. Antašová, Helena Hajková