Zásady ochrany osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľ

Obchodné meno Diera do sveta
Sídlo

A. Bernoláka 42/11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO 42385776
Mail produkciadiera@gmail.com
Tel. číslo 0949 505 458

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie a kamerové záznamy z akcií a podujatí [ pdf na stiahnutie ]

Osobné údaje účastníkov našich akcií a podujatí môžu byť spracúvané formou vytvárania obrazových (fotografia) alebo obrazovo - zvukových záznamov (kamera), ktoré vyhotovujeme za účelom:

 • informovania o našej činnosti a aktivitách (vyhotovené záznamy sú sprístupňované verejnosti)
 • umeleckej fotografie (vyhotovené diela sú verejne vystavované a sprístupňované verejnosti)
 • archivačné účely

Osobné údaje sú spracúvané

 • bez Vášho súhlasu (akcie a podujatia pre verejnosť alebo členov občianskeho združenia),
 • na základe súhlasu zákonného / povereného zástupcu dieťaťa (akcie a podujatia pre deti – napr.
  pravidelné tvorivé dielne).

Poskytnutie osobných údajov je za každých okolností dobrovoľné - pokiaľ je to v konkrétnom prípade možné, máte právo odmietnuť ich poskytnutie (takáto možnosť nebude daná napr. pri zaznamenávaní davu alebo priestorových záberov z akcií pre verejnosť).

Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá z Vášho pohľadu žiadne právne ani faktické následky.

V súvislosti s vyhotovovaním záznamov na základe vopred udeleného súhlasu (akcie a podujatia pre deti) upozorňujeme na Vaše právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas (odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním).

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný našim oprávneným záujmom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, licenciou na spracúvanie pre umelecké účely podľa § 78 ods. 1 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa článku 7 Nariadenia GDPR
(akcie a podujatia pre deti).

Osobné údaje uchovávame po dobu, po ktorú uchovávanie slúži archivačným, informačným a / alebo umeleckým účelom. Záznamy z našich akcií a podujatí archivujeme (a to aj pre informačné a umelecké účely) po dobu existencie nášho občianskeho združenia. Pre účely archivácie využívame dátové úložiská prístupné verejnosti prostredníctvom webovej stránky občianskeho združenia a sociálnych sietí Facebook,  Instagram, Flickr, Twitter a pod. Záznamy sú uložené ne servroch prevádzkovateľov týchto internetových služieb, a to v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie. Vyhotovené záznamy sú sprístupňované verejnosti prostredníctvom internetu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov (pod podmienkou, že máme okrem záznamu k dispozícií aj doplňujúce údaje, na základe ktorých sme schopní vykonať Vašu individuálnu identifikáciu) máte právo:

 1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
 2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
 3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne; (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem; (v) odvoláte súhlas so spracúvaním, pričom neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie (týka sa len akcií a podujatí pre deti)
 4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
 5. získať poskytnuté osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (v prípade ak je právnym základom spracúvania udelenie súhlasu – t. j. akcie a podujatia pre deti). Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:

 1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade akéhokoľvek problému so zaznamenaním Vašich osobných údajov (vrátane situácie, keď si neprajete byť zachytený na zázname) nás prosím kontaktujte e-mailom na: produkciadiera@gmail.com

 

Účtovníctvo, prevádzková, zmluvná a autorská agenda [ pdf na stiahnutie ]

V informačnom systéme účtovníctvo, prevádzková, zmluvná a autorská agenda spracúvame Vaše osobné údaje za účelom:

 • uzavretia zmluvy (vrátane autorských zmlúv) medzi Vami a našim občianskym združením
 • plnenia práv a povinností zo zmluvy
 • plnenia našich zákonných povinností

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby (jedná sa o zmluvnú alebo zákonnú požiadavku).

Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť uzavretia a plnenia zmluvy, resp. nemožnosť plnenia našich zákonných povinností.

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný:

 • nevyhnutnosťou na plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR
 • nevyhnutnosťou na plnenie našich zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a
  zákona č. 395 / 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ Archivačná lehota
Zmluvy, dohody, objednávky, akceptačné prejavy 10 rokov
Faktúry 10 rokov
Účtovné doklady a záznamy 10 rokov
Výpisy z úradných a profesijných registrov a evidencií 10 rokov
Bankové výpisy 10 rokov
Bežná korešpondencia 2 rokov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby príjemcom alebo kategóriám príjemcov (okrem orgánov verejnej moci):

 • Sprostredkovateľ - externý účtovník
 • Osoby viazané profesijnou mlčanlivosťou (v prípade potreby odbornej asistencie)
 • Fond na podporu umenia (v súvislosti a autorskými zmluva a s tým spojenou agendou)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo:

 1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
 2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
 3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne alebo (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem;
 4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
 5. získať osobné údaje poskytnuté z dôvodu zmluvnej požiadavky (pokiaľ sú spracúvané utomatizovanými prostriedkami) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:

 1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ákonov.

 

Životopisy a motivačné listy [ pdf na stiahnutie ]

V informačnom systéme Životopisy a motivačné listy spracúvame Vaše osobné údaje za účelom:

 • vytvorenia databázy uchádzačov o pracovný pomer, dohodu alebo dobrovoľnícku pozíciu
 • výberu vhodných uchádzačov
 • zachovania kontaktných informácií pre účely oslovenia v budúcnosti

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné (nejedná sa o poskytovanie osobných údajov na základe zákonnej ani zmluvnej požiadavky).

Neposkytnutie osobných údajov (resp. súhlasu s ich spracúvaním) predstavuje faktickú prekážku zaradenia do našej databázy uchádzačov a prípadného výberu a oslovenia v budúcnosti, ako aj zákonnú prekážku pre spracúvanie Vašich osobných údajov za týmito účelmi.

Poskytnutý súhlas so spracúvaním máte právo kedykoľvek odvolať (odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním).

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (t. j. súhlas so spracúvaním).

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 2 rokov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom ani tretím stranám (poskytnuté osobné údaje slúžia výlučne našim interným potrebám).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo:

 1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami oúčele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
 2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
 3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne; (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem; (v) odvoláte súhlas so spracúvaním, pričom neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
 4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
 5. získať poskytnuté osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:

 1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Newsletter KC Diera do sveta [ pdf na stiahnutie ]

V informačnom systéme Newsletter Diera do sveta spracúvame Vaše osobné údaje (mailovú adresu) za účelom:

 • informovania o novinkách týkajúcich sa našej činnosti formou zasielania newslettrov

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné (nejedná sa o poskytovanie osobných údajov na základe zákonnej ani zmluvnej požiadavky).

Neposkytnutie osobných údajov (resp. súhlasu s ich spracúvaním) predstavuje faktickú, ako aj zákonnú prekážku pre zasielanie našich newslettrov.

Poskytnutý súhlas so spracúvaním máte právo kedykoľvek odvolať (odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním).

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (t. j. súhlas so spracúvaním).

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu:

 • trvania Vášho záujmu o zasielanie našich newslettrov

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý sa nachádza v pätičke každého e-mailu (newslettra). Stratu záujmu o odber nášho newslettra nám môžete oznámiť aj e-mailom na: produkciadiera@gmail.com

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom ani trecm stranám - s výnimkou ukladania v databázach spoločnos] ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČO: 2762943. Ukladanie trvá 3 roky od posledného prihlásenia k užívateľskému účtu, pokiaľ sa z odberu neodhlásite skôr. Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami našich webstránok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je zaznamenávaný pomocou aplikácie Ecomail. Na zasielanie elektronických newsle[rov používame tak]ež aplikáciu Ecomail so sídlom ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Zderaze 1275/15, Nové Město,12000, Praha2 IČO:2762943 v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou Ecomail dispozícii na tejto webstránke. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov (pod podmienkou, že máme okrem mailového kontaktu k dispozícií aj doplňujúce údaje, na základe ktorých sme schopní vykonať Vašu individuálnu identifikáciu) máte právo:

 1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
 2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
 3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne; (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem; (v) odvoláte súhlas so spracúvaním, pričom neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
 4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
 5. získať poskytnuté osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:

 1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.